12. März 2019 – Erdbebenwand Dachgeschoss

dachgeschoss
dachgeschoss
dachgeschoss


01. März 2019 – Hauszugang, Erdbebenwand Obergeschoss

dachgeschoss
dachgeschoss
dachgeschoss


21. Februar 2019 – Neuer Liftschacht

dachgeschoss
dachgeschoss


05. Februar 2019 – Betonieren Erdbebenwand

dachgeschoss
dachgeschoss


25. Januar 2019 – Baumeister

dachgeschoss
dachgeschoss
dachgeschoss


17. Januar 2019 – Baumeister

dachgeschoss
dachgeschoss
dachgeschoss


Anfang Dezember 2018 – Start Baumeister

dachgeschoss
dachgeschoss
dachgeschoss


23. November 2018 – Abbruch Dach, Gerüst und Kanalisation

dachgeschoss
dachgeschoss
dachgeschoss


30. Oktober 2018 – Abbruch

dachgeschoss
dachgeschoss
dachgeschoss


23. Oktober 2018 – Abbruch

dachgeschoss
dachgeschoss